Skup profesionalnih znanja i veština, sposobnosti, radnog i životnog iskustva kao i karakteristika ličnosti i ponašanja pojedinca

Modelovanje kompetencija

Kompetencije su kompletna izvršna mogućnost zaposlenog u obavljanu konkretnog posla i čine svojstveni kvalitet i kapital koji pojedinac poseduje. Predstavljaju svojevrstan skup profesionalnih znanja i veština, sposobnosti, radnog i životnog iskustva kao i karakteristika ličnosti i ponašanja.
Sa jedne strane imamo kompetencije pojedinca, a sa druge, kompanije koje traže najbolje kandidate za ostvarivanje poslovne strategije. Organizacije koje su dizajnirale model i upravljaju radnim učinkom na bazi kompetencija:
01

Na najefikasniji način integrišu svoju viziju, vrednosti i ciljeve na nivo pojedinca, tako što svaki zaposleni zna koje je očekivano ponašanje, način na koji se ciljevi postižu i šta on sam treba u vezi sa tim ciljevima da postigne;

02

Na struktuiran način vrše odabir kandidata, upravljaju performansama zaposlenih i planiraju organizacioni i lični razvoj, a samim tim i grade konkurentsku prednost;

03

Privlače najbolje kandidate koji se prepoznaju u takvom sistemu vrednosti jer im obezbeđuje jasan i transparentan okvir profesionalnog razvoja i napredovanja.

Na koji način model kompetencija pomaže kompaniji?

Koncept kompetencija proizilazi iz poslovne prakse kao potvrđen efektivni pristup upravljanja ljudskim resursima u savremenim uslovima poslovanja. Postoji nekoliko ključnih razloga zašto kompanije primenjuju koncept kompetencija:
 • Pristup zasnovan na kompetencijama omogućava poslodavcu da jasno i precizno definiše profil kandidat za upražnjenu poziciju;
 • U procesu selekcije intervju baziran na kompetencija je mnogo bolji prediktor budućeg ponašanja kandidata;
 • Kompetencije se fokusiraju na to kako se postižu rezultati, a ne samo na krajnji rezultat. Na taj način se premošćuje jaz između upravljanja performansama i razvoja zaposlenih;
 • Kompetencije omogućavaju procenu ukupnog potencijala zaposlenih, jakih i slabih strana, ponašanja u kritičnim situacijama;
 • Pružaju osnov za procenu, kreiranje razvojnih planova, obuka i treninga na individualnom nivou prilagođenih potrebama pojedinca;
 • Osiguravaju da obuke i profesionalni razvoj koje organizacije finansiraju budu ciljno orijentisane i isplative;
 • Stvaraju se uslovi za bolju komunikaciju na svim nivoima organizacije;
 • Razvijaju se i podržavaju vrednosti organizacije, ponašanja i način poslovanja koji posledično kreiraju organizacionu kulturu;
 • Definisani modeli kompetencija obezbeđuju usklađenost obuka i razvoja zaposlenih sa organizacionom strategijom i potrebama.

Na koji način model kompetencija pomaže zaposlenima?

 • Postojanje transparentnog modela kompetencija omogućuje da zaposleni i novo zaposleni imaju kompletniju specifikaciju zahteva u odnosu na opis posla;
 • Pružaju zaposlenima transparentan uvid u razvojne korake neophodne za napredovanje i dugoročni razvoj karijere, što dovodi do većeg angažovanja i motivacije;
 • Postavlja zaposlenima jasna očekivanja u pogledu ostvarivanja rezultata, omogućavajući im donošenje boljih odluka i efikasniji rad;
 • Uspostavlja okvir za konstruktivne povratne informacije od strane menadžmenta u planiranim intervalima obuke i procene učinka.

Kako vam možemo pomoći:

Clear Communications Centar primenjuje razvijenu metodologiju modelovanja i procene kompetencija i pruža usluge koje podrazumevaju:
 • Identifikovanje ključnih kriterijuma za definisanje kompetencija kroz radne grupe sa top menadžmentom i povezivanje modela sa organizacionom misijom, vizijom, vrednostima, strategijom i korporativnom kulturom;
 • Izradu modela kompetencija za različite familije poslova po svim nivoima sa indikatorima ponašanja;
 • Primenu alata za evaluaciju kompetencija i gap analize;
 • Obezbeđivanje implementacije i primene modela kompetencija u organizaciji;
 • Obezbeđivanja alata za razvoj HR procesa;
 • Ažuriranje modela kompetencija u skladu sa kompanijskim promenama.
Zatražite ponudu

Zatražite ponudu

Ukoliko vas zanimaju cene određenih treninga i pogodnosti plaćanja, ili želite da zakažete sastanak i saznate više o uslugama koje pružamo, molimo vas da popunite naš formular i ubrzo ćemo Vas kontaktirati!

Vaše podatke koristićemo isključivo za pružanje informacija u vezi programa iz našeg portolija

Scroll to Top