Usvojite nove principe komunikacije, saradnje, donošenja odluka i generisanja ideja u stvaranju produktivnih i kreativnih timova

Timski koučing

Uspešne kompanije koje su na tržištu lideri u svojoj oblasti, su davno prepoznale da je kontinuirano ulaganje u svoje talente i menadžere jedna od najboljih investicija za održivo poslovanje. Činjenica je da zaposleni kao pojedinci u skladu sa svojim sposobnostima, veštinama i ekspertizom, mogu puno da doprinesu ostvarenju rezultata, ali da pravi ključ u uspešnom sprovođenju strategija i upravljanju poslovanjem leži u objedinjavanju ovih individualnih potencijala kroz uspostavljanje timske sinergije.
Clear Communications Centar vam pomaže da usvojite nove principe komunikacije, saradnje, donošenja odluka i generisanja ideja kroz timski koučing koji  se pokazao kao najučinkovitiji proces/tehnika u stvaranju produktivnih, samo-održivih, kreativnih timova i proizvoda njihove saradnje.

Naš pristup koučingu

U radu se fokusiramo na usmeravanje grupe ka željenom cilju, fokusirajući ih na proces, izgradnju kvalitetnih međuljudskih i odnosa poverenja, podstičući saradnju i koristeći jake strane svakog člana kako bi se došlo do cilja, što posledično dovodi do rad tima kao jedne celine.

Timski koučing se pokazao kao najbolja tehnika za:

 • Kreiranje kompanijske vizije, misije i vrednosti;
 • Definisanje strategije;
 • Generisanje novih ideja za razvoj proizvoda i usluga;
 • Redefinisanje procesa, operativnih modela;
 • Bržu integraciju timova u korporativnim reorganizacijama;
 • Podizanje nivoa motivacije kod članova tima i povećanja osećaja pripadnosti organizaciji;
 • Smanjenje mentaliteta silosa među odeljenjima/zaposlenima koji učestvuju u projektu;
 • Usaglašavanje timskih vrednosti;
 • Podsticanje otvorene komunikacija i razvijanje kognitivnog i afektivnog poverenja;
 • Grupno donošenje odluka;
 • Utvrđivanje efikasnih akcionih planova i aktivnosti za ostvarenja timskih/organizacijskih ciljeva;
 • Unapređenje komunikacije unutar timova u kojima su česti konflikti;

Koji su benefiti timskog koučinga:

 • Grupni koučing podstiče konstruktivne promene i preduzetnički način razmišljanja;
 • Podstiče razvoj i unapređenje procesa, usluga i proizvoda;
 • Povećava funkcionisanje i zrelost tima;
 • Integriše profesionalni razvoj i performanse;
 • Razvija kod pojedinaca sposobnost vođenja i upravljanja ljudima;
 • Članovi tima smatraju/osećaju da su deo procesa;
 • Veće razumevanje različitih tačaka gledišta između članova time;
 • Smanjuje mentalitet silosa među odeljenjima;
 • Neguje kulturu stalnog učenja;
 • Podstiče savetovanje i saradnju sa pirovima;
 • Optimizuje postizanje ciljeva na ličnom, grupnom i nivou organizacije;
 • Obezbeđuje veću motivaciju i zadovoljstvo zaposlenih;
 • Preuzimanje odgovornosti;
 • Individualno i grupno posvećivanje dogovorenom cilju.

Timskim koučingom kod članova tima povećava se kapacitet da:

 • Strateški razmišljaju;
 • Sistematično analiziraju, planiraju, rešavaju probleme i upravljaju vremenom;
 • Povećaju samopouzdanje u predstavljanju i komunikaciji;
 • Steknu bolje razumevanje problema, motivacije i namera kolega i zainteresovanih strana;
 • Poboljšaju veštine interpersonalne komunikacije: slušanje, postavljanje pitanja i pružanje povratnih informacija;
 • Razviju emocionalnu inteligenciju;
 • Kreativno razmišljaju;
 • Povećaju ličnu fleksibilnost i prilagodljivost;
 • Podstaknu individualnu odgovornost za učenje.

Kako mi to radimo- struktura koučing procesa

01

Osnov za koučing proces

 • Definisanje tema i cilja timskog koučinga sa klijentom (prikupljanje podataka o klijentu, strateški ciljevi, priroda dinamike tima, vremenski okvir, pozadina, očekivanja..);
 • Identifikacija učesnika, priprema agende i setup-a u kome će se grupe odvijati.
02

Dijagnostika

 • 1:1 sastanci sa članovima tima
 • Primena dijagnostičkih alata za procenu timova (360° fb, psihometrijski testovi)
03

„Kick off“

 • Uspostavljanje grupne dinamike;
 • Sagledavanje šireg organizacionog konteksta, kao i izazova tima;
 • Kreiranje timskog ugovora, uključujući metrike za praćenje progresa (pojedinaca i tima);
 • Definisanje agende i postavljanje pravila rada grupe.
04

Koučing radionice

 • Definisanje ciljeva i željenog rezultata;
 • Vođena diskusija na zadatu temu;
 • Istraživanje mogućnosti i definisanje rešenja;
 • Usaglašavanje oko informacija do kojih se došlo tokom diskusije;
 • Definisanje akcionih koraka
05

Aktivnosti između sesija

 • 1:1 koučing podrška;
 • Feedback
06

Procena i održivost

 • Procena stepena napretka;
 • Obezbeđivanje održivosti i trajnosti pozitivnih promena.
Ovi koraci su indikativni ali nisu svi koraci obavezni, primena zavisno od potreba tima.

Struktura i trajanje:

U zavisnosti od teme koja se obrađuje timskim koučingom i potreba klijenta vrši se detaljno usaglašavanje dinamike rada i trajanja radionica.
Zatražite ponudu

Zatražite ponudu

Ukoliko vas zanimaju cene određenih treninga i pogodnosti plaćanja, ili želite da zakažete sastanak i saznate više o uslugama koje pružamo, molimo vas da popunite naš formular i ubrzo ćemo Vas kontaktirati!

Vaše podatke koristićemo isključivo za pružanje informacija u vezi programa iz našeg portolija

Scroll to Top